MobiNova®-S1高通量单细胞分选系统技术原理

MobiNova®-S1高通量单细胞分选系统主要通过微流控芯片生成皮升级油包水反应液滴,然后通过识别液滴中的荧光信号,利用介电泳使液滴偏转至不同流道,从而高效实现细胞分选。分选速度达500HZ,单次分选通量高达百万级单细胞,分选准确度高达98%,分选后细胞活率高达95%。

MobiNova®-S1高通量单细胞分选系统特征

MobiNova®-S1高通量单细胞分选系统可用于单B细胞筛选流程

MobiNova®-S1高通量单细胞分选系统单B筛选优势


筛选平台物种B细胞  类型通量成本
流式分选鼠、兔、人记忆B细胞>106
Beacon浆细胞

104

MobiSort

鼠、兔、人浆细胞  和记忆B细胞

106
MobiNova®-S1高通量单细胞分选系统参数

MobiNova®-S1高通量单细胞分选系统应用方向